;
Agroemarketing

Acord de col.laboració propietaris

1. Agroemarketing posa a disposició dels seus clients ...

Agroemarketing posa a disposició dels seus clients l’Establiment esmentat a través del seu propi lloc web, xarxes social i altres llocs a Internet sobre la base de les condicions de mediació d’Agroemarketing (www.agroemarketing.com) .

Les fotografies i materials necessaris per a això seran proporcionats bé pel responsable de l’Establiment amb tots els corresponents drets d’ús i edició, o bé Agroemarketing realitzarà fotografies pel seu compte (si es pacta aquest servei).

2. El responsable de l'Establiment proporcionarà...

El responsable de l’Establiment proporcionarà detalls sobre la configuració de l’Establiment (vàlid per elaborar descripció), així com dels diferents tipus d’allotjament i accés a  la millor tarifa disponible, així com totes les altres que desitgi comercialitzar, juntament amb accés a l’inventari en temps real per a una major fluïdesa.         

3. Agroemarketing consulta l'inventari...

Agroemarketing consulta l’inventari directament pel mètode en temps real facilitat per l’Establiment. Per tant, les reserves confirmades per Agroemarketing es comuniquen automàticament, convertint-se en vinculants.

4. Després de la reserva, el client...

Després de la reserva, el client paga a Agroemarketing el 25% de l’import total de l’Alltojament. Agroemarketing transfereix a l’Establiment aquest dipòsit prèvia deducció de la respectiva comissió.

5. El client abonarà el pagament...

El client abonarà el pagament restant directament a l’arribada a l’establiment.

6. La comissió neta que cobra...

La comissió neta que cobra Agroemarketing per la realització d’una reserva és el percentatge establert (20%) sobre el preu final llevat de pacte en contra.

7. En cas que l'establiment aparegui...

En cas que l’establiment aparegui publicat o s’ofereixi a través d’altres portals, el preu final indicat no podrà ser inferior que a la pàgina web d’Agroemarketing, per així poder garantir la “igualtat de preus”.

En el cas que Agroemarketing trobi el Establiment a preus més econòmics en altres agències o portals, l’Establiment estarà obligat a igualar els preus per Agroemarketing.

8. En cas d'anul·lació per part de client...

:En cas d’anul·lació per part de client, s´aplicacará la política de cancel·lació associada a la tarifa si aquesta ha estat degudament comunicada amb antelació. En cas contrari s’apliacará la següent Política general d’Agroemarketing:

En cas d’anul·lació abans de 30 dies de l’arribada prevista, 25% de el preu total.

En cas d’anul·lació abans de 15 dies de l’arribada prevista, 50% de el preu total.

En cas d’anul·lació amb menys dies d’antelació o si el client no es presenta, 100% de el preu total.

Durant la temporada 2021 totes les tarifes, excepte la no reemborsable, podran optar per a la cancel·lació gratuïta

9. Agroemarketing cobrarà el 25% ...

Agroemarketing cobrarà el 25% establert en el moment de la reserva i deduirà la comissió i les eventuals despeses addicionals.                                             

10. Les reserves confirmades són vinculants...

Les reserves ferms són vinculants per l’Establiment d’allotjament. En cas d’anul·lació per part de l’Establiment, aquest Establiment haurà de pagar una penalització al client equivalent a la Política general d’Agroemarketing que s’esmenta en el punt 8 i fer-se responsable davant el client.

11. L'Establiment està obligat a tenir...

L’Establiment està obligat a tenir la llicència turística reglamentària així com a encarregar-se del degut registre de viatgers per a l’informe a la Comissaria de Policía o Lloc de la Guàrdia Civil i altres obligacions segons normativa vigent. No obstant això, Agroemarketing pot encarregar-se d’aquests tràmits com un servei extra si el Establiment així ho demana.

12. El present contracte té una vigència d'un any...

El present contracte té una vigència d’un any i, un cop transcorregut aquest període, es perllonga automàticament per un altre any, i així successivament en la mesura que no sigui anul·lat per una de les parts contractuals amb un termini d’avís de 2 mesos. L’anul·lació del contracte ha de ser comunicada per escrit a l’altra part contractual. Si en el moment de l’anul·lació del contracte existissin reserves per a un període després de l’anul·lació, aquestes reserves es mantenen amb les mateixes condicions, sempre que no es prenguin altres decisions de comú acord per a cada cas.

13. Cas que l'Establiment decideixi retirar...

Cas que l’Establiment decideixi retirar prèviament (abans d’un any) la publicació de la cartera d’ Agroemarketing, aquest  Establiment haurà d’abonar una quota de 800 € en concepte d’anul·lació prematura corresponent a les despeses de configuració i inclusió de l’Establiment en el sistema.   

14. Tot i que el contracte per a la prestació de serveis...

Tot i que el contracte per la prestació de serveis es produeixi directament entre l’Establiment i el Client final, els clients que reservin a través d’Agroemarketing són clients exclusius d’ Agroemarketing i estan baix protecció. Aquesta protecció del client comença el dia en què es produeix la reserva del client a l’Establimenti té una durada indeterminada.

Com a conseqüència d’aquesta protecció del client, a l’Establiment no li està permès fer-li una oferta d’arrendament directa al client, ni tan sols si aquest client ho demana directament. Totes les reserves posteriors d’aquest client hauran de ser realitzades a través d’Agroemarketing.

Si l’Establiment li fes una oferta directa al client provocaria la immediata finalització de la col·laboració d’Agroemarketing amb aquest establiment.

15. Els casos no prevists...

Per als supòsits no previstos en aquest acord regiran les condicions establertes al web de Agroemarketing.  Es podrà demanar un accès privat per estar al dia de les modificacions.

                                              

16. Les dades que ens facilita seran utilitzades...

Les dades que ens facilita seran utilitzades d’acord amb el nostre contracte. Si voleu saber més sobre com gestionam i emmagatzemam aquestes dades, o bé exercir el vostre dret d’accés o modificació d’aquestes dades, podeu consultar la nostra clàusula de protecció de dades a la qual podeu accedir en qualsevol moment a través d’aquest Link

                                              

17. A l'arribada del client, l'establiment...

A l’arribada del client, l’establiment l’obsequiarà amb un detall de benvinguda.

                                              

¿Podemos ayudarte? ¿Need Help?